Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Lehdistötiedotteet, 13.6.2013

Valtioneuvosto hyväksyi ensimmäisen Team Finland -strategian

Valtioneuvoston viestintäosasto
Tiedote 276/2013
13.6.2013

Team Finland -hankkeen tavoitteena on tehostaa Suomen toimintaa taloudellisissa ulkosuhteissa, kansainvälistymispalveluissa, ulkomaisten investointien edistämisessä ja maakuvatyössä, tuomalla yhteen näiden alojen keskeiset toimijat ja palvelut. Valtioneuvoston tänään 13. kesäkuuta hyväksymä Team Finland -strategia määrittelee ensimmäistä kertaa alan toiminnalle yhteiset, vuosittain päivitettävät painopisteet.

- Muuttuvassa maailmassa valtion on edistettävä laaja-alaisesti arvon kertymistä Suomen kansantalouteen. Tätä kautta saamme kotimaahan kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. Emme pelkästään vie, vaan meidän on myös aktiivisesti ”haettava” hyviä asioita maailmalta Suomeen, korostaa pääministeri Katainen.

Team Finland -strategia valmisteltiin pääministeri Jyrki Kataisen johtamassa taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmässä ja sen valmistelussa kuultiin laajasti Team Finland -verkoston toimijoita, sidosryhmiä ja kansalaisjärjestöjä.

Kansainvälistymisen tukeminen

Vuoden 2014 aikana palveluja tehostetaan erityisesti kansainvälistymisneuvonnassa, tiedon tuottamisessa sekä kohdemarkkinoilla tapahtuvassa verkottamisessa ja vaikuttamisessa. Valtion varoin tuotettuja palveluja kohdistetaan entistä selvemmin ns. markkinapuutteisiin eli palveluihin, jotka on hyödyllistä tuottaa julkisin varoin.

Kansainvälistymispalvelujen painopistealoja ovat cleantech (ml. energia- ja resurssitehokkuus, uusiutuva energia, vesi ja ilmanlaatu), ICT ja ohjelmistoala, life sciences, biotalous, arktinen osaaminen, luovat alat ja design sekä koulutus. Palveluja tarjotaan maailmanlaajuisesti, mutta niiden sisältöä painotetaan alueittain. Esimerkiksi suurilla kasvumarkkinoilla tehostetaan paikallista vaikuttamista, kun taas lähimarkkinoilla keskeistä on PK-yritysten kansainvälistymisneuvonta ja yritysten verkottaminen asiakkaisiin.

Yrityksille suunnattuja neuvontapalveluita keskitetään PK-yritysten kansainvälistymisen alkuvaiheen tukeen. Suomen ulkomaanedustustojen tarjoamat palvelut määritellään nykyistä tarkemmin, painopisteenä päätöksentekijöihin kohdistuva verkottuminen ja vaikuttaminen. Eri organisaatioiden ylläpitämät ennakointia ja maatietoa koskevat palvelut tuodaan yhteen. Muutoksen yhteydessä Tekesin ohjaama FinNode-verkosto sulautetaan osaksi yhteistä ennakointipalvelua ja Team Finland -nimen alle.

Kansainvälistymispalveluissa Suomen alueellisen toiminnan kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla Team Finland -verkoston alueellinen toimintamalli selkeytetään ja eri toimijoiden roolit täsmennetään. Keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöisyyden parantaminen tuomalla kaikki kansainvälistymiseen liittyvät valtiorahoitteiset palvelut Team Finland -konseptin alle.

Vaikuttaminen ulkomaiseen toimintaympäristöön

Strategiassa asetetaan painopisteet toiminnalle, jonka kautta Suomi vaikuttaa yritysten ulkomaiseen toimintaympäristöön. EU-maissa panostetaan protektionismin ehkäisemiseen ja sisämarkkinoiden vahvistamista koskeviin kärkihankkeisiin, ml. digitaaliset sisämarkkinat, palveluiden sisämarkkinat, energiapolitiikka, valtiontukisääntöjen uudistaminen sekä veronkiertoon liittyvät ongelmat. EU:n ulkopuolisissa taloussuhteissa painotetaan suuria kasvumarkkinoita kuten Yhdysvaltoja, Kiinaa, Venäjää, Intiaa ja Brasiliaa. Kauppapolitiikassa keskitytään EU:n ja Yhdysvaltojen välisiin neuvotteluihin sekä ns. sektorikohtaisiin sopimuksiin. Teemoina tärkeitä ovat IPR-asiat, julkisten hankintojen kysymykset ja teknisten määräysten lähentäminen.

Investointien edistäminen Suomeen

Ulkomaisten investointien edistämistä vahvistetaan. Keskeinen muutos on laajan Team Finland -ulkomaanverkoston valjastaminen tähän työhön. Näin toiminnalle saadaan selvästi nykyistä suurempi maantieteellinen kattavuus. Tulevan vuoden aikana aktiivisen myyntityön painopisteitä ovat ympäristöliiketoiminta, mobiiliala ja ohjelmistot sekä T&K-toiminta yhdessä suomalaisten toimijoiden kanssa erityisesti ICT- ja lääketutkimuksessa. Investointimahdollisuuksien kartoittamisessa pyritään mahdollisimman laajaan maantieteelliseen kattavuuteen.

Maakuvatyö

Maakuvatyössä Suomi erottautuu kolmen kärkiteeman kautta: puhtaus, design ja osaaminen. Ajatuksena on painottaa asioita, jotka kiinnostavat laajaa yleisöä ja herättävät mielenkiinnon Suomeen. Näin maakuvaviestinnästä saadaan vaikuttavaa ja sen hyödyt ulottuvat laajasti koko yhteiskuntaan, yksittäisten toimialojen ulkopuolelle. Kärkiteemojen ympärille luodaan erottautuva tapahtumien ja viestinnän kokonaisuus. Vuoden 2014 aikana myös yhteistyö maakuvaviestintää tekevien organisaatioiden kesken hiotaan tehokkaaksi ja maakuvaviestintää koskevia työkaluja ja verkkoalustoja tuodaan yhteen.

Team Finland -strategia on julkaistu valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla osoitteessa www.vnk.fi/julkaisut sekä Team Finland -verkkosivustolla http://team.finland.fi.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Tuomas Tapio p. 0295 160 190 ja erityisasiantuntija Nina Hyvärinen, p. 0295 160 191, valtioneuvoston kanslia

Tämä dokumentti

Päivitetty 13.6.2013

Takaisin ylös