Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 6.11.2012

OECD: Finland måste ha tydligare tyngdpunkter i utvecklingssamarbetet och hålla fast vid internationella överenskommelser

Pressmeddelande 260/2012
6.11.2012

Finland måste fokusera sitt utvecklingssamarbete och precisera både målen och mätarna. Samtidigt bör Finland uppfylla sitt löfte om att avsätta 0,7 procent av BNP till utvecklingssamarbete före utgången av 2015, konstaterar Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) i sin utvärdering av Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete som publicerades den 6 november. OECD ger 13 rekommendationer för hur Finland kan förbättra resultaten av sin utvecklingspolitik och öka dess framförhållning, och på så vis bättre stödja utvecklingsländerna i deras egna strävanden.

”Flera av synpunkter som lyfts fram i utvärderingen är beaktade i det nya utvecklingspolitiska programmet. Dessutom har regeringen förbundit sig till att höja de nu frusna utvecklingsanslagen genom intäkterna från auktionen med utsläppsrätter”, konstaterade utvecklingsminister Heidi Hautala när utvärderingen publicerades.

Vid utrikesministeriet har man redan skridit till åtgärder för att fokusera verksamheten.

”Ett viktigt instrument är landprogrammen genom vilka vi styr samarbetet i Finlands långvariga samarbetsländer. Vårt stöd till multilaterala organisationer, såsom FN och utvecklingsbankerna, utvärderas under vintern och reformeras i enlighet med resultatet av utvärderingen. När det gäller frivilligorganisationer håller vi som bäst på och väljer nya partnerskapsorganisationer, och det kommer att främja den programbaserade verksamhet som OECD rekommenderar”, berättade Hautala.

Utvärderingen betonar också koherensen mellan olika politikområden, vilket stödjer utvecklingen. Här kan Finland göra bättre ifrån sig, enligt OECD.

”Det är inte alltid lätt att jämka samman olika intressen, men vi ska nog göra framsteg också på detta område. En av våra tyngdpunkter är tryggad livsmedelsförsörjning, som handlar både om jordbrukspolitik, fiskepolitik, miljöpolitik, handelspolitik och utvecklingspolitik”, konstaterade Hautala.

OECD ger Finland beröm bland annat för att man respekterar utvecklingsländernas egna prioriteringar, för flexibilitet och betoningen av resultat. Ett bra initiativ som OECD framhåller som exempel är det nya företagsforumet, vars idé är att hitta nya former av partnerskap mellan den privata och den offentliga sektorn för att minska fattigdomen.

OECD uppmuntrar också Finland att hålla fast vid kompetent personal, att fokusera också när det gäller humanitärt bistånd och att informera öppet och aktivt om verksamheten.

OECD:s biståndskommitté DAC (Development Assistance Committee) utvärderar medlemsstaternas utvecklingspolitik och -samarbete med fyra till fem års mellanrum. Utvärderingen görs som en så kallad peer review av OECD:s sekretariat och företrädare två andra medlemsstater. Finland granskades denna gång förutom av sekretariatet av Schweiz och Österrike. OECD följer också upp hur rekommendationerna genomförs. Finlands utvecklingspolitik och -samarbete granskades senast 2008.

För mera information:
Ambassadrådet Hanna Rinkineva, utrikesministeriet, tfn 09 16056230, fornamn.efternamn@formin.fi.
 

Detta dokument

Uppdaterat 6.11.2012

Takaisin ylös