Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 22.5.2012 | Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina

Tanska panostaa nouseviin talouksiin

Tanskan hallituksen uusi kasvumarkkinastrategia tähtää BRIK-maihin suuntautuvan viennin kaksinkertaistamiseen. Strategioiden tavoitteena on tanskalaisten ratkaisujen tarjoaminen nousevien talouksien tarpeisiin. Päähuomio on sektoreilla, joilla Tanskalla on erityisosaamista ja etenkin palveluviennissä.

Tanskan pitkään työstetty kasvumarkkinastrategia sekä maakohtaiset BRIK-strategiat julkistettiin 9. toukokuuta. Kauppa- ja investointiministeri Pia Olsen Dyhrin ja kasvu- ja elinkeinoministeri Ole Sohnin johdolla valmistellut strategiat on tehty yhteistyössä kaikkien keskeisten ministeriöiden kanssa, ja niiden tavoitteena on vahvistaa Tanskan kaupallis-taloudellisia suhteita keskeisiin nouseviin talouksiin, erityisesti Brasiliaan, Kiinaan, Intiaan ja Venäjään. Johtoajatuksena on tanskalaisten ratkaisujen ja vastauksien tarjoaminen nousevien talouksien ongelmiin.

Erityisvahvuuksien markkinointi painopisteenä

Strategioita valmisteltaessa on tehty tiivistä yhteistyötä teollisuuden kanssa, ja sen seurauksena todettu tarve panostaa erityisesti suhdetoimintaan ja verkostoihin sekä Tanskassa että kohdemaissa, vienninedistämiseen, vientirahoitukseen, kaupan esteiden poistamiseen, Tanskan erityisvahvuuksien ja osaamisen tehokkaampaan markkinointiin, investointien edistämiseen sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita tukevaan yhteistyöhön.

Hallituksen konkreettisena tavoitteena on kasvattaa vientiä edellä mainituille markkinoille 50 prosentilla seuraavien viiden vuoden kuluessa. Vastaavasti kasvumarkkinoilta Tanskaan suuntautuvien investointien toivotaan kaksinkertaistuvan. Vuonna 2010 kasvumarkkinoiden osuus oli vain 1,5, prosenttia kaikista Tanskaan suuntautuneista ulkomaisista investoinneista.

Resursseja BRIK-maihin

Erityistä huomiota on tarkoitus kiinnittää palveluvientiin, jonka suhteen Tanskalla jo nyt on vahva markkina-asema. Käytännön toimenpiteinä läsnäoloa nousevilla markkina-alueilla vahvistetaan, ja VKE- ponnistuksia alueella lisätään. Samalla vahvistetaan asiantuntemusta ja resursseja kotimaassa. Tähän varataan yht. 50 miljoonaa kruunua vuosille 2012–2013.

Lisäksi 50 prosenttia ulkoministeriön (eksportrådetin) hallinnoimista vienninedistämisvaroista kohdennetaan jatkossa BRIK-maihin ja uusille kasvumarkkinoille. Vuonna 2012 tämä tarkoittaa 17,5 miljoonaa kruunua. Vientirahoitusta koskevaa neuvontaa tehostetaan myös perustamalla eksportrådetin ja vientiluottorahaston (Eksport Kredit Fonden) yhteinen neuvontatiimi Kööpenhaminaan.

Tanskan maabrändityötä tehostetaan markkinoimalla Tanskaa sekä investointi- että turismikohteena Toiminnan painopisteenä ovat ne sektorit, joilla Tanskalla on erityisosaamista liittyen kasvumarkkinoiden kohtaamiin haasteisiin, ja joiden kysynnän arvioidaan lähivuosina selvästi kasvavan. Näitä ovat eksportrådetin mukaan muun muassa energia- ja ilmastoratkaisut, vesi- ja saniteettiala sekä muu ympäristöteknologia, kestävä elintarviketuotanto, terveys- ja hyvinvointipalvelut, merenkulku, luovat alat sekä turismi ja elämystalous.

Uusien markkinoiden mahdollisuudet

Nousevien markkina-alueiden merkitys Tanskan viennille on edelleen kohtuullisen vähäinen vakiintuneisiin kauppakumppaneihin verrattuna. Kun Tanskan tavaravienti EU-maihin ja Yhdysvaltoihin vuonna 2011 oli arvoltaan 426 miljardia Tanskan kruunua, on vastaava luku BRIK-maiden ja kasvumarkkinoiden osalta vain 57,5 miljardia kruunua.

Hallitus korostaakin, ettei uusien strategioiden tarkoituksena ole viedä huomiota keskeisimmiltä kauppakumppaneilta, vaan varmistaa, että niiden ohella myös uusia markkinoita koskevat mahdollisuudet käytetään täysimääräisesti hyväksi. Tässä mallina pidetään niitä EU-maita, joiden suhteelliset markkinaosuudet nousevilla markkinoilla ovat Tanskaa korkeammat. Näitä maita ovat Itävalta, Belgia, Saksa, Suomi, Hollanti ja Ruotsi. Tanskan on pärjättävä jatkossa vähintään yhtä hyvin, eikä sen suhteellinen asema saa ainakaan heikentyä. Palveluviennissä Tanskan asema on erittäin vahva, ja sitä pyritään jatkossa vain kasvattamaan.
 

Päivitetty 22.5.2012

Takaisin ylös