Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Nyheter, 20.4.2012

Utrikesministeriet utvecklar de lokalt anställdas villkor på lång sikt

Vid Finlands ambassader, liksom vid alla andra staters beskickningar utomlands, arbetar förutom den utsända personalen också personer som anställts på orten. De lokalt anställda omfattas inte av Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, utan deras tjänsteförhållanden baserar sig på lagstiftningen i stationeringslandet. Socialskydd och beskattning kan avgöras på basis av internationella socialskydds- och skatteavtal.

Lokalt anställda finländares tjänsteförhållande följer samma principer som övriga lokalt anställda personers, oberoende av nationalitet.

Utrikesministeriet strävar efter att genom instruktioner och handledning utveckla de lokalt anställdas villkor. I de rekommendationer som utarbetats av ministeriets och dess personalorganisationers gemensamma arbetsgrupp (2008) konstateras bland annat att det behövs mera gemensam verksamheten och utbildning som främjar arbetsgemenskapen. Beskickningarna ska enligt rapportens målsättningar erbjuda intressanta arbetsuppgifter på klara, rimliga och konkurrenskraftiga villkor. Utrikesministeriet söker kontinuerligt finna lösningar på de problem som lyfts fram i rapporten och som dyker upp i det dagliga arbetet på beskickningarna.

Riktlinjerna i ministeriets personalstrategi rör alla personalgrupper inom hela utrikesförvaltningen. Målet är att ytterligare utveckla de lokalt anställdas villkor. Ministeriet har instruerat beskickningarna att fästa större uppmärksamhet vid de lokalt anställdas arbetsförhållanden. Beskickningarna och ministeriet utreder tillsammans frågor som rör arbetsförhållandena. I princip är det beskickningarna som behandlar meningsskiljaktigheter angående anställningsvillkor. Också ärenden som gäller arbetsgemenskap och arbetsskydd handhas av beskickningarna.

I enlighet med internationell praxis följer de lokalt anställdas inkomster lönenivån inom den offentliga sektorn i stationeringslandet och vid motsvarande länders beskickningar. Länder som Finland jämför sig med är de nordiska länderna och andra EU-länder. Beskickningarna konkurrerar om arbetskraften på den lokala arbetsmarknaden. Lönen är inte den den enda belöningsmetoden, utan också arbetsvillkoren i övrigt påverkar hur man trivs med arbetet. I allmänhet är Finlands beskickningar trygga och pålitliga arbetsgivare. Det finns ett stort antal lokalt anställda som tjänstgjort i tiotals år på Finlands beskickningar.

Sammanlagt arbetar knappt 1200 lokalt anställda personer inom Finlands utrikesrepresentation och dessa representerar kring 100 olika nationaliteter. Kring 400 av dem är finska medborgare. Det är Finlands ambassad, generalkonsulat, konsulat eller något annan filial som är arbetsgivaren. Enbart vid Finlands beskickningar i Ryssland finns ca 150 lokalt anställda finländare som behandlar visum.

 

Detta dokument

Uppdaterat 20.4.2012

Takaisin ylös