Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 20.4.2012

Ulkoministeriö kehittää pitkäjänteisesti asemamaasta palkattujen asemaa

Suomen, kuten kaikkien muidenkin valtioiden ulkomaanedustustoissa työskentelee lähetetyn henkilöstön lisäksi edustuston asemamaasta palkkaamaa henkilöstöä. Asemamaasta palkatut eivät ole diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen piirissä ja heidän palvelussuhteensa perustuu asemamaan lainsäädäntöön. Sosiaaliturva ja verotus voivat määräytyä myös kansainvälisten sosiaaliturva- ja verosopimusten perusteella.

Suomalaisilla asemamaasta palkatuilla on sama palvelussuhdeperusta kuin muillakin asemamaasta palkatuilla kansalaisuuteen katsomatta.

Ulkoministeriö pyrkii ohjeistuksellaan kehittämään pitkäjänteisesti myös asemamaasta palkattujen asemaa. Ministeriön ja sen henkilöstöjärjestöjen yhteisen työryhmän suosituksissa vuodelta 2008 todetaan muun muassa, että yhteistoimintaa ja työyhteisökoulutusta tulee edelleen lisätä. Raportin tavoitteenasettelun mukaan edustustot tarjoavat mielekkäitä työtehtäviä selkein, kohtuullisin ja kilpailukykyisin ehdoin. Raportissa ja arjen työssä nousseisiin ongelmiin etsitään koko ajan ratkaisuja.

Ministeriön henkilöstöstrategian linjaukset koskevat kaikkia ulkoasiainhallinnon piirissä olevia henkilöstöryhmiä. Tavoitteena on kehittää myös asemamaasta palkattujen asemaa. Ministeriö on ohjeistanut edustustoja kiinnittämään enemmän huomiota asemamaasta palkattujen työsuhdeasioihin. Työsuhdekysymyksiä selvitetään ministeriön ja edustustojen yhteistyönä. Lähtökohtaisesti edustustot käsittelevät työehtoihin liittyvät erimielisyydet. Myös työyhteisö- ja työsuojeluasiat käsitellään edustustoissa.

Kansainvälisen käytännön mukaisesti asemamaasta palkattujen ansiot noudattelevat paikallisen julkisen sektorin ja viitemaiden paikallisten edustustojen palkkatasoa. Suomen viitemaat ovat muut Pohjoismaat ja EU-maat. Edustustot kilpailevat työntekijöistä toimialueensa paikallisilla työmarkkinoilla. Palkkataso ei ole ainoa palkitsemisen keino, vaan muutkin työehdot vaikuttavat työssä viihtymiseen. Yleisesti ottaen Suomen edustustot ovat olleet turvallinen ja luotettava työnantaja. Edustustojen palveluksessa on runsaasti vuosikymmeniä palvelleita asemamaasta palkattuja työntekijöitä.

Suomen ulkomaanedustuksessa työskentelee yhteensä vajaat 1 200 asemamaasta palkattua työntekijää, jotka edustavat noin sataa eri kansalaisuutta. Suomen kansalaisia on noin 400 henkilöä. Kaikkien työntekijöiden työnantajana on Suomen suurlähetystö, pääkonsulaatti tai muu ulkomaantoimipiste. Pelkästään Venäjällä toimivissa edustustoissa paikalta palkattuja suomalaisia viisumivirkailijoita on noin 150.
 

Tämä dokumentti

Päivitetty 20.4.2012

Takaisin ylös