Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Edustustojen raportit, 6.3.2012

Vienninedistämistä Tshekin malliin

London Eye.
Skoda on yksi Tshekin vientituotteista. Kuva: umphotography, ccby 2.0.

Tshekki on tyypillinen esimerkki pienestä avoimesta taloudesta ja yksi viennistä riippuvaisimpia maita EU:ssa. Viennin osuus BKT:stä on maailman korkeimpia (lähes 80 %) ja tämän kehityksen uskotaan jatkuvan. Vienninedistämiseen ladataan myös isoja panoksia.

Tshekki on tyypillinen esimerkki pienestä avoimesta taloudesta. Se on yksi viennistä riippuvaisimpia maita EU:ssa. Viennin osuus BKT:stä on maailman korkeimpia ja tämän kehityksen uskotaan jatkuvan. Vuonna 1995 viennin osuus BKT:stä oli vain 51 %, v. 2000 63 % ja v. 2010 lähes 80 %. Vertailuna Saksassa, Tshekin suurimmassa kauppakumppanissa, viennin osuus BKT:stä on alle 50 %.

Viennin edistämiseksi on Tshekissä laadittu uusi strategia. Pääministeri Necas ja teollisuus- ja kauppaministeri Kuba julkistivat 6.2.2012 suunnitelman uudeksi vientistrategiaksi vuosille 2012- 2020. Strategia odottaa vielä hallituksen lopullista hyväksymistä. Sen laatimista edelsivät yksityiskohtaiset selvitykset jo käytössä olevista vienninedistämiskeinoista, viennin nykytilasta sekä maan talouden tarpeista kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja kehittämiseksi pitkällä tähtäimellä. Strategian lähtökohtana on tehostaa vienninedistämistoimintaa. Ensisijaisina tavoitteina ovat uusien markkinoiden avaaminen tshekkiviejille ja valtion tarjoamat palvelut.

Eroon EU-riippuvaisuudesta

- Strategian keskeisenä lähtökohtana on ollut identifioida Tshekin viennin päämarkkinat yhdessä yrityssektorin kanssa. Strategiassa luetellaan maan tulevan viennin kannalta 12 tärkeintä kohdemaata kuten Brasilia, Kiina, Intia, Irak, Serbia, Ukraina ja USA. Näiden katsotaan jatkossa vastaavan yhä suuremmasta osasta maailmankaupan kasvusta sekä tarjoavan mielenkiintoisia kauppa- ja investointimadollisuuksia. Pääsääntöisesti tärkeimmät vientimaat ovat suuria talouksia, markkinoita, joista tshekkiläisillä yrityksillä on kokemusta tai markkinoita, joilla ne ovat jääneet kilpailijoistaan jälkeen.

Maita valittaessa on otettu huomioon mm. niiden BKT-kehitys, kahdenväliset sopimusjärjestelyt sekä suhteellinen osuus maailman tuonnista. Osa maista on melko uusia kauppakumppaneita tshekkiläisille vientiyrityksille, mutta nyt nämä markkinat halutaan tehdä helpommin lähestyttäviksi. Pääpaino on asetettu autoteollisuuden, kuljetusalan sekä elektroniikan tuotteiden viennille.

- Uusi strategia pyrkii vähentämään Tshekin viennin riippuvuutta EU:n markkinoista, varsinkin ongelmallisesta euro-alueesta, jossa kysynnän odotetaan edelleen heikkenevän kuluvana vuonna. Tavoitteena on auttaa yrityksiä kansainvälistymään, sillä riippuvuuden EU:n sisämarkkinoista ei katsota tarjoavan viennille juurikaan mahdollisuuksia kasvuun. Myös yritysten alihankkijapainotteisesta asemasta pyritään pääsemään eroon. Tshekkiyritysten euro-alueelle suuntautuvasta viennistä todetaan merkittävä osa vietävän edelleen EU:n ulkopuolelle välikäsien kautta, minkä vuoksi tuottajat menettävät mahdollisia voittojaan.

Pk-yritykset pelikentille

Huomiota on myös kiinnitetty siihen, että Tshekki käyttää suuria summia kansainväliseen apuun ja kansainvälisiin rahoituslaitoksiin, mutta tshekkiviejät eivät vielä tiedä, miten osallistua niiden rahoittamiin tarjouskilpailuihin.

- Strategiassa keskitytään myös kasvattamaan vientiä harjoittavien sektoreiden ja yritysten määrää sekä pk-yritysten osuutta, jottei maa olisi viennissään enää riippuvainen vain muutamasta suuryrityksestä. Nykyisin noin 2/3 viennistä tapahtuu muutaman suurimman yrityksen toimesta.

Teollisuus- ja kauppaministeriöllä on vuodesta 2010 lukien ollut hanke (STFE), jolla tuetaan tshekkiyritysten yhteisesiintymisiä kansainvälisillä messuilla ja näyttelyissä. Hanke on tarkoitettu erityisesti pk-yrityksille tarjoamalla niille tilaisuus esitellä tuotteitaan ja palvelujaan ulkomaisille kumppaneille ja neuvotella sopimuksia.

Kansainvälisille messuille osallistumiseen liittyvän tuen on todettu olevan yksi tehokkaimmista suorista toimista, joilla yrityksiä voidaan auttaa menestymään. Jokaisen messuosallistumiseen tähän mennessä sijoitetun kruunun lasketaan poikineen satakertaisesti yritysten saamina uusina tilauksina ja sopimuksina.

Hanketta on sen saavuttaman suuren suosion vuoksi päätetty jatkaa ja vuodelle 2012 on suunnitteilla yli 800 yrityksen tukeminen 57 tapahtumassa 23 eri maassa ympäri maailmaa ml. uudet nousevat taloudet kuten Brasilia, Kiina, Intia ja Vietnam. STFE-projektin tuella tshekkiläiset yritykset voivat kuluvana vuonna esitellä tuotteitaan mm. Dubaissa, Pekingissä, Mumbaissa ja Buenos Airesissa.

Hankkeen puitteissa yritykset voivat saada enintään 120.000 kruunun (n. 4800 euron) tuen messuille osallistumisesta aiheutuviin suoriin kuluihin, apua messuille valmistautumisessa ja niiden toteutuksessa sekä mahdollisuuden esitellä tuotteitaan suoraan ulkomaisille ostajille. Teollisuus- ja kauppaministeriö rahoittaa hanketta osana laajempaa ” Yritykset ja innovaatio” – projektia (OPEI).

Tshekin kauppakamarin tehtävänä on avustaa tapahtumien markkinoinnissa ja tiedottamisessa sekä huolehtia osallistumiseen liittyvistä hallinnollisista asioista kuten tukihakemuksista. Tshekkiyritysten kerrotaan olevan erittäin kiinnostuneita osallistumaan hankkeeseen. Tuoreen tutkimuksen mukaan 2/3 kauppakamarin jäsenyrityksistä pitää tukea hyödyllisenä ulkomaisille markkinoille pääsyssä ja 98 % tukea saaneista yrityksistä on tyytyväinen saavuttamiinsa tuloksiin.

Team Tshekki vauhdittamaan vientiä

- Saattamalla yhteen ulkomaankaupan eri toimijoita, tehokkaalla koordinaatiolla sekä hyödyntämällä jo olemassa olevia CzechTraden ja CzechInvestin toimipisteitä ulkomailla halutaan luoda tiivis verkosto maan viennin kannalta potentiaalisiin maihin. Tavoitteena on lähes kaksinkertainen määrä toimipisteitä ilman valtion budjettiin kohdistuvia lisäkuluja. Toimipisteet tulevat pääosin sijaitsemaan maissa, jotka vastaavat 75 %:sta maailman tuonnista ja niihin on tarkoitus sijoittaa varsinaisia liike-elämän asiantuntijoita.

Lisäksi on tarkoitus tehostaa kunniakonsuliverkoston palveluja eri puolilla maailmaa. Teollisuus- ja kauppaministeri Kuban mukaan on enää kysymys siitä, miten yritykset kykenevät hyödyntämään nyt syntyviä uusia vientimahdollisuuksia.

Tshekin pk-yritysten liitto pitää vientistrategiassa esitettyjä tavoitteita perusteltuina, mutta kyseenalaistaa hallituksen keinot. Heti suunnitelman julkistamisen jälkeen se ilmoitti strategian keskittyvän vääriin maihin ja olevan liian byrokraattinen.

Liitto kiinnittää erityistä huomiota siihen, että osaan ensisijaisista kohdemaista liittyy merkittäviä taloudellisia riskejä. Sen mukaan Irakin, Serbian ja Ukrainan ei pitäisi kuulua prioriteettimaiden listalle ottaen huomioon, että Serbia on verrattain köyhä maa ja Ukrainassa tilanne on vaikea. Ukrainan kohdalla tulevat myös esille sekä korruptiokysymykset että maksuvaikeudet, sillä vakuutuslaitokset eivät myönnä vakuuksia pienyrityksille, vaan toimivat ainoastaan suurten yritysten kanssa. Liiton mukaan Brasilia, Meksiko, Aasia ja Venäjä ovat tshekkiläisten pk-yritysten tärkeimpiä markkina-alueita.

Liitto katsoo julkisten laitosten kuten Tshekin ulkomaankauppajärjestön (CzechTrade), Vientitakuulaitoksen (Export Guarantee), valtionjohtoisen vakuutuslaitoksen Insurance Corporationin EGAP:n sekä Tshekin vientipankin käsittelemisen yhtenä ryhmänä voivan johtaa ongelmiin. ”Kyseessä ovat erilliset laitokset, joilla on erilaiset tavoitteet. Ainoa yhdistävä tekijä on, että niillä kaikilla on jotain tekemistä viennin kanssa”.

Päivitetty 6.3.2012

Takaisin ylös