Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet

Den universella periodiska granskningen i FN:s råd för de mänskliga rättigheter

Den universella periodiska granskningen är en av verksamhetsformerna i FN:s råd för de mänskliga rättigheter. Granskningen går ut på att den nationella människorättssituationen i alla FN:s medlemsländer granskas med fyra års intervall. Varje år behandlas 48 länder.
För granskningen ber man varje stat som står i tur att granskas att framställa en kort rapport om den nationella situation angående de mänskliga rättigheterna. Också FN:s fackorgan, program och fonder, FN:s specialrapportörer för de mänskliga rättigheterna, regionala organisationer, nationella människorättsinstitutioner och frivilligorganisationer kan överlämna material till granskningar av de mänskliga rättigheterna i ett land. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter OHCHR samlar ihop materialet till bakgrundsdokument för undersökningen.

Den egentliga granskningen sker i rådet för mänskliga rättigheters UPR-arbetsgrupp (Universal Periodic Review) i vars sessioner alla FN:s medlemsstater kan delta. För varje lands del bistår en rapporteringsgrupp vid granskningen. Gruppen består av tre slumpmässigt utvalda rådsmedlemmar, en så kallad trojka.

Granskningen går till så att UPR-gruppen för en tre timmar lång dialog med landet som granskas och andra deltagare, där man öppet granskar de mänskliga rättigheterna i landet. Också Finland deltar aktivt i granskningarna genom att ställa frågor om situationen i länderna som synas, och genom att framföra rekommendationer för att situationen ska förbättras.

Efter dialogen utarbetar rapporteringsgruppen och rådets sekretariat en slutrapport som rådet för de mänskliga rättigheterna ska godkänna. Slutrapporten innehåller ett sammandrag av dialogen, de andra staternas kommentarer och rekommendationer till det granskade landet, samt landets genmälen. Det granskade landet kan godta eller förkasta rekommendationerna. I samband med rapportens godkännande förs ännu en kort diskussion i rådet. Staterna är själva ansvariga för att rekommendationerna verkställs, och de bör rapportera om detta till rådet när de granskas följande gång.

De mänskliga rättigheterna i Finland var för första gången föremål för den universella periodiska granskningen våren 2008. Finlands egen rapport utarbetades i samarbete mellan statsrådets kansli och ministerierna. Också frivilligorganisationerna hade möjlighet att kommentera innehållet.

Finland hörde till de första länderna som granskades enligt den nya modellen eftersom det skedde vid UPR-gruppens första session i Genève den 7-18 april 2008.

Vid granskningen ställdes bland frågor om följande till Finland:

  • hur minoriteter skyddas
  • hur rasism och främlingshat bekämpas
  • våld mot kvinnor
  • samernas rättigheter

Finland fick allt som allt tio rekommendationer i samband med granskningen. Finland fick beröm för sin öppna och självkritiska inställning.

Slutresultatet av den granskning som gällde Finland, rekommendationerna medräknade, godkändes vid rådets session i juni 2008. Vid den diskussion som föregick godkännandet kom Finland ännu med inlägg, och i det skedet hade också frivilligorganisationerna möjlighet att delta i diskussionen. I juni 2010 förordade Finland en frivillig mellanrapport angående verkställandet av de rekommendationer man fått. Finland är igen föremål för den periodiska granskningen 2012.

Materialet om situationen angående de mänskliga rättigheterna i Finland finns att läsa på alla officiella FN-språk på webbplatsen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

pdfUPR - Statement by the Delegation of Finland 19.9.2012 (PDF)

pdfViews on the Recommendations by the Government of Finland (PDF)

pdfFinlands UPR rekommendationer 2012 (PDF)

pdfUPR - Finlands andra nationella rapport, 29.2.2012 (PDF)

pdfResponses of Finland to the recommendations/conclusions 2008 (PDF, 106 KB, på engelska)

pdfRecommendations received by Finland during the consideration of its human rights situation by the working group on the Universal Periodic Review in March 2008, and the actions undertaken by the government of Finland in response to these recommendations (PDF, 11 KB, på engelska)

pdfAllmän återkommande utvärdering; Rapport av arbetsgruppen för den allmänna återkommande utvärderingen; Finland 2008 (PDF, 8 KB)

WordAllmän återkommande utvärdering (UPR) av FN:s råd för mänskliga rättigheter; sammanställande av finlands andra nationella rapport, begäran om utlåtande 2011

Takaisin ylös