Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 21.6.2011

FN:s kommitté för barnets rättigheter avgav sin samlade bedömning till Finland

Pressmeddelande 169/2011
20.6.2011

Förenta nationernas kommitté för barnets rättigheter offentliggjorde den 20 juni sin samlade bedömning gällande Finlands fjärde periodiska rapport om konventionen om barnets rättigheter. Kommittén behandlade rapporten vid sitt 57:e sammanträde och vid den muntliga utfrågning av Finland som hölls i samband med sammanträdet i Genève den 9 juni 2011.

Kommittén noterar med tillfredsställelse de många åtgärder som genomförts under rapporteringsperioden, såsom olika lagstiftningsåtgärder för att genomföra konventionen, godkännandet av olika riktlinjer och handlingsprogram samt ratificering av internationella fördrag.

Såsom positivt ser kommittén bl.a. godkännandet av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet, av politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd samt av nationella handlingsprogrammet för att minska kroppslig aga mot barn (2010-2015) och förnyandet av lagen om likabehandling och planerna att inrätta en tjänst som diskrimineringsombudsman.

Som föremål för bekymmer framför kommittén avsaknaden av en övergripande koordinationsmekanism som allmänt skulle svara för genomförandet av konventionen om barnets rättigheter mellan alla behöriga organ och institutioner på nationell, regional och kommunal nivå.

Dessutom uttrycker kommittén sin oro också över bl.a. utdragna vårdnadstvister, ökningen i antalet barn som placeras i en institution och bristen på platser för placering hos fosterfamilj, det stora antalet depressioner och självmord bland bar och de otillräckliga mentalvårdstjänsterna för barn, tillgången till hälsovårdstjänster för romska och samiska barn på deras eget språk, utbredda sexuella och könsrelaterad trakasserier mot flickor och mobbning av flickor samt sexuellt utnyttjande och trakasseri i digitala medier, i synnerhet i internet.

Kommittén är också oroad över otillräckliga uppgifter om levnadsförhållandena för barn i synnerligen sårbar ställning, såsom barn som lever i fattigdom, barn med funktionsnedsättning, minoritets- och invandrarbarn och barn i vård utom hemmet, och rekommenderar att lärarnas kunskaper om olika kulturer förbättras och att antalet romska yrkesverksamma i skolorna höjs.

Kommittén fäster också uppmärksamhet vid att det i Finland inte finns något direkt eller indirekt förbud mot användning av barnarbetskraft för företag med hemvist i Finland eller begränsning för företagen att importera eller sälja produkter som tillverkats med barnarbetskraft.

Kommittén uppmanar Finland också att öka den allmänna medvetenheten och i synnerhet medvetenheten hos barn om olika besvärsförfaranden som möjliggörs i det nationella systemet samt att effektivisera samarbetet mellan riksdagens justitieombudsman och barnombudsmannen, att allokera tillräckliga resurser till kommuner för att genomföra barnens rättigheter, ökning av medvetenheten och utbildningen om konventionen om barnets rättigheter och att integrera principen om barnets bästa i all lagstiftning.

Kommittén rekommenderar också en ökning av anslagen för utvecklingssamarbete till 0,7 procent av bruttonationalprodukten, åtgärder för minskning av användningen av alkohol, tobak och andra rusningsmedel bland unga samt ett mer effektivt stöd för att förbättra situationen hos ekonomiskt mindrebemedlade familjer.

Kommitténs övriga rekommendationer gäller bl.a. diskriminering av barn med funktionsnedsättning, invandrar- och flyktingbarn och barn som hör till etniska minoriteter, såsom romska barn, respekterande av barnets åsikter, asylsökande barns rättigheter, säkerställande av permanent och tillräcklig finansiering för stödtelefontjänster och stödlinjer på internet för barn och skapande av en övergripande rättslig och politisk ram genom vilken barn med funktionshinder säkerställs lika rättigheter bl.a. i fråga om tillgång till hälsovårdstjänster av god kvalitet, tillgång till offentliga lokaler och trafikmedel samt till sedvanlig utbildning.

En översättning till svenska och finska av den samlade bedömningen publiceras så snart som möjligt på utrikesministeriets webbplats.

Finlands sammanslagna femte och sjätte periodiska rapport om genomförandet av konventionen om barnets rättigheter avges i juli 2017.

Ytterligare information: konsultative tjänstemannen Tarja Kahiluoto, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 09 1607 3227, överinspektör Marjaana Pelkonen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 09 1607 4036, direktör Georg Henrik Wrede, ungdomspolitik, tfn 09 1607 7900, överinspektör Marja Biskop, undervisnings- och kulturministeriet, utbildningsfrågor, tfn 09 1607 7216, överinspektör Sonja Hämäläinen, inrikesministeriet, tfn 071 878 8636, direktör Johanna Suurpää, justitieministeriet, tfn 09 1606 7800 och lagstiftningsrådet Päivi Rotola-Pukkila, utrikesministeriet, tfn 09 1605 5725

 

Detta dokument

Uppdaterat 21.6.2011

Takaisin ylös