Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 12.6.2012

Kevään 2012 kulttuurialan kehitysyhteistyön tuet myönnetty

Ulkoministeriö on myöntänyt tukea kevään 2012 ensimmäisellä hakukierroksella 11 kulttuurialan kehitysyhteistyöhankkeelle yhteensä 166.694 euroa.

Ulkoministeriö myöntää vuosittain tukea hankkeille, jotka edistävät kehitysmaiden ja Suomen kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä ja tukevat moniarvoista kulttuurin kehittämistä. Hankkeiden toteuttajia voivat olla kulttuurivaikuttajat tai –järjestöt sekä paikalliset ja kansalliset kulttuurielimet ja oppilaitokset.

Apurahojen myöntämisessä käytetyt perusteet

Tämän kevään hakemuksia arvioitaessa otettiin huomioon Suomen kehityspoliittisen ohjelman periaatteet, jotka painottavat köyhyyden vähentämistä, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämistä sekä ympäristöä. Erityistä huomiota kiinnitettiin koulutusmahdollisuuksien parantamiseen, kehitysmaiden kulttuurin ja kulttuuri-identiteetin tukemiseen sekä pysyvien yhteistyöverkostojen luomiseen.

Hankkeita arvioitiin asetettujen tavoitteiden, kohderyhmien ja kehitysvaikutusten perusteella. Huomiota kiinnitettiin myös hankkeiden paikallisiin kumppaneihin, hankkeiden jatkomahdollisuuksiin sekä rahoitussuunnitelmaan.

Tukea saaneet hankkeet ja niiden painopiseteet:

 • Suomen musiikkineuvosto / Afghanistan National Institute of Music (ANIM), Espoon musiikkiopisto (EMO), Det Jyske Musikkonservatorium (Tanska); Suomi-Afghanistan musiikkikasvatuksen ja –koulutuksen kehittämishanke

Pitkäkestoisen musiikkikasvatuksen ja –koulutuksen yhteistyön luominen Afghanistanin ja Suomen välille. Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa afghanistanilaisessa musiikinopetuksessa. Hankkeen avulla edistetään monikulttuurisuutta ja monimuotoista mukiikkikasvatusta Suomessa ja tutustutaan perinteiseen afghanistanilaiseen musiikkiin.

 • Jubilatekörens Understödsförening rf / National Arts Council of Zambia; Kuoronjohdon kehittämishanke Sambiassa

Hankkeella pyritään edistämään kuoromusiikkia Sambiassa ja sambialaisten kuorojen toimintaa sekä edistää demokraattista kehitystä tukemalla kuorotoimintaa vapaana kansalaisyhteiskunnan aktiivisuuden muotona. Hankkeella luodaan perustaa pitkäaikaisemmalle yhteistyölle Jubilaten ja sambialaisten kuorojen välillä.

 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy / Oscar International College and called Oscar College of Film Studies; FiNe – It Will Be Fine

Pilottihankkeella pyritään tuottamaan pitkäkestoinen ja –vaikutteinen yhteistyöprojekti Suomen ja Nepalin välille. Digitalis-menetelmän opettaminen nepalilaisessa elokuva-alan oppilaitoksessa. Teemana on naisten ja tyttöjen asema Nepalissa. Hankkeen edetessä Digitalis-menetelmän piiriin on tarkoitus kouluttaa naisten ja tyttöjen aseman kohentamiseksi työtä tekevien järjestöjen toimijat.

 • Osuuskunta Icebreaker Productions / Koinonia Community, Kenia: Voices from the Street – Katulasten musiikkialbumiprojekti Keniassa

Projekti koostuu v. 2011 kadulta pelastettujen lasten tekemän musiikkialbumin tuotannosta, markkinoinnista, tiedotuksesta ja jakelusta hyväksikäyttäen perinteisiä ja ICT-levityskanavia. Paikalliset työntekijät saavat ”learning by doing” –koulutusta projektin toteutuksen aikana. V. 2011 projektin aikana syntyneitä DigiTarinoita käytetään musiikkialbumin markkinoinnissa.

 • Colourstring –yhdistys, Itä-Helsingin Musiikkiopisto / Crescendo orkesteri etc.; Nepalin musiikkipedagogien ammatillisen kehityksen tukeminen

Hankkeen tarkoituksena on tukea Nepalin musiikin opettajien ammatillista kehittymistä tutustuttamalla heidät musiikinopetuksen perusteisiin (valmentava koulutus) ja soitinpedagogiikan alkeisiin. Hankkeen aikana järjestetään työpajoja Nepalissa. Toisena yhteistyömuotona on 3-4 nepalilaisen opettajan vierailu Itä-Helsingin musiikkiopistoon. Hanke tukee Suomen kehityspoliittisia tavoitteita inhimillisten voimavarojen kehittämisen (koulutus) alueella kaikkein köyhimpien maiden ryhmään kuuluvassa maassa.

 • Todellisuuden tutkimuskeskus ry / Academia Nicaragüense de la danza; paikallisia sosiaalialan toimijoita; Voimaa tanssista! Yhteisötanssihanke Nicaraguassa (jatkohanke v. 2011 toteutetulle yhteisötanssihankkeelle)

Tarkoituksena on tanssijoiden ammattitaidon lisääminen ja toimintamahdollisuuksien kehittäminen taiteen soveltavan käytön alueella, haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, erityisesti naisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten, osallistaminen ja  voimaannuttaminen yhteisötaiteen avulla. Uusien verkostojen kehittäminen tanssijoiden ja järjestökentän välillä.

 • Sirkusyhdistys Supina ry / Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Kyambogon yliopisto, Uganda, Butterfly development center, Uganda; ”Oman elämän eturivin paikka” – voimaannuttava yhteisötaideprojekti vähäosaisille lapsille Ugandassa, Kirekan slummissa

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa kv. yhteisötaideprojekti, jonka tavoitteena on vahvistaa kahden marginaalisen kehitysmaaryhmän, ugandalaisten vähäosaisten nuorten sekä Ugandaan sijoittautuneiden ruandalaisten ja kongolaisten orpolasten ja –nuorten itseilmaisun tapoja sekä vahvistaa heidän yhteisöllisyyden kokemustaan taidekasvatuksellisin menetelmin ja toimintatavoin.

 • KOMITU työryhmä / Cambodian Volunteers for Society (CVS) –nuorisojärjestö ym., Kouk Khleang Nuorisokeskus (KKYC) (jatkohanke v. 2011 aloitetulle projektille)

Päätavoitteena on suunnitella ja rakentaa arkkitehtonisesti korkeatasoinen sekä eettisesti ja ekologisesti esimerkillinen nuorisokeskusrakennus kambodzalaiselle nuorisojärjestölle (CVS). Köyhyyden vähentäminen Phnom Penhin slummialueilla inspiroiden ja innostaen kambodzalaisia arkkitehtejä ja arkkitehtiopiskelijoita sosiaalisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti kestävämmistä rakennusmateriaaleista ja –tavoista.

 • Teatterikorkeakoulu, Yhteisen opetuksen keskus / Universidade Eduardo Mondiane, Escola de Communicacao e Artes, Teatro (UEM, ECA), Mosambik; African Workshop

Hankkeen tarkoituksena on käynnistää koulutusyhteistyö korkeakoulujen välillä. Yhteistyön tarkoitus on samalla olla kansainvälisyyskasvatusta molempien maiden opiskelijoille. Työpajoissa tutustutaan Afrikan teatterihistoriaan ja erityisesti Mosambikin perinteisiin ilmaisumuotoihin. Opetuksen muotoina ovat luennot, harjoittelu ja pieni kenttätutkimusmatka alueille, joissa traditionaalinen ilmaisu elää.

 • Sibelius-Akatemia, Kansanmusiikin aineryhmä / Namibian yliopisto; Sibelius-Akatemian ja Namibian yliopiston perinnemusiikin kulttuurivaihto

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoite on edesauttaa musiikkimuseon synnyttämistä Namibian yliopiston musiikin osastolle. Tarkoitus on rikastaa namibialaista musiikkikulttuuria sen omimmilla vahvuuksilla nostamalla esiin jotakin jo mennyttä tai häviämässä olevaa (perinteiset laulut, soitinmusiikki ja tanssi sekä soitinrakennustietous) ja vahvistamalla olemassa olevia ilmiöitä.

 • Sibelius-Akatemia / Kampot School of Traditional Music, Theatre and Dance, Sunrise Children’s Villages (Siem Reap & Phnom Penh), Suomi-Kambodza –seura; MonikulttuurinenTaideyliopisto / A Culturally Diverse University of the Arts (jatkohanke v. 2011 aloitetulle projektille)

Hankkeessa keskitytään kansallisten perinnemusiikkien ja –tanssien kulttuurivaihtoon Suomessa ja Kambodzassa, lisätään lasten ja nuorten kulttuurista omistajuutta kambodzalaisissa musiikki- ja tanssipainotteisissa lastenkodeissa, autetaan kambodzalaisissa lastenkodeissa khmer-perinnettä opettavia opettajia perinteen taltioinnissa sekä tutkitaan heidän muusikkouttaan ja opettajuuttaan. Hankkeen pohjalta tuotetaan tutkimusta monikulttuurisesta oppimisesta musiikkiyliopistossa ja kyseisessä hankkeessa.

Tämä dokumentti

Päivitetty 14.6.2012

Takaisin ylös