Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Pressmeddelanden, 20.5.2010

Initiativet till ett bredare Europa och ramprogrammet för västra Balkan: Forskning kring säkerhet och utveckling har inletts

Pressmeddelande 162/2010
20.5.2010

Forskning kring säkerhet och utveckling har inletts inom ramen för säkerhetsklustret som bygger på initiativet till ett bredare Europa och det utvecklingspolitiska ramprogrammet för västra Balkan.

Åren 2009-2013 har det reserverats 2,5 miljoner euro för verksamheten, det vill säga 500 000 euro per år. 176 500 euro har reserverats för ramprogrammet för västra Balkan åren 2010-2011.

De huvudsakliga syftena med säkerhetsklusterverksamheten är att lyfta fram sambandet mellan säkerhet och utveckling i enlighet med det breda säkerhetsbegreppet, att öka växelverkan och nätverkande mellan forskningsinstitut och att stärka kapaciteten och vidta förtroendeskapande åtgärder i partnerområdena i Östeuropa (Moldavien, Ukraina och Vitryssland), Sydkaukasien (Armenien, Azerbajdzjan och Georgien) och Centralasien (Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan) och på västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Montenegro och Serbien) och att därmed främja en övergripande stabilitet och välfärd i partnerländerna. Ingen utveckling är möjlig utan stabilitet. Avsikten är också att öka kunskap och förståelse för regionen både i partnerregionerna och i Finland.

I säkerhetsklustrets verksamhet deltar inhemska utrikes- och säkerhetspolitiska forskningsinstitut samt östavdelningen, Europaavdelningen, utvecklingspolitiska avdelningen och enheten för planering och forskning vid utrikesministeriet.

Utrikesrådet Matti Kääriäinen kommenterade de kommande prioriteringarna inom forskningen vid ett möte för den rådgivande gruppen i Helsingfors: ”Miljö och säkerhet är ett speciellt varumärke och kompetensområde för oss, och en sektor som vi vill ha mera forskning kring.” Han betonade också vikten av att utveckla regionalt samarbete, avlägsna handelshinder mellan länderna, främja god samhällsstyrning och avskaffa korruption.

De första avtalen om forskningsprojekt ingicks i december 2009. Alexanderinstitutet, freds- och konfliktforskningsinstitutet (TAPRI) vid Tammerfors universitet och karelska forskningsinstitutet vid Östra Finlands universitet har i egenskap av konsortium inlett forskning som kompletterar varandra. Alexanderinstitutet forskar kring konflikter, samarbete och utveckling i Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. TAPRI forskar kring allmäneuropeisk konfliktlösning och stormaktspolitik i den säkerhets- och utvecklingspolitiska miljön i staterna i det bredare Europa. Forskningen berör länderna Moldavien, Armenien, Tadzjikistan och Kazakstan. Karelska forskningsinstitutet studerar regional stabilitet, gränser, minoriteter och invandring. Forskningsnätverksprojektet genomförs i Moldavien, Ukraina, Vitryssland och Azerbajdzjan.

Styrgruppen för säkerhetsklustret sammanträdde för första gången den 22 mars 2010 och den rådgivande gruppen den 23 april 2010. Styrgruppen har som uppgift att styra säkerhetsklustrets verksamhet och att behandla och godkänna projektförslag, medan utrikesministeriet har den slutliga beslutanderätten. Den rådgivande gruppens möten är avsedda för alla forskningsinstitut inom branschen. Syftet med mötena är att sammanföra information, utbyta synpunkter på projektförslag, iaktta synergifördelar och överlappningar och kartlägga nya forskningsidéer, som sedan kan behandlas i styrgruppen och utnyttjas i utvecklingen av klusterverksamheten. Avsikten är att få forskningsinstituten att medverka och forskningsverksamheten att binda sig vid syftena i initiativet till ett bredare Europa och det utvecklingspolitiska ramprogrammet för västra Balkan.

Inom kort startar en ansökningsomgång för medel för nya forskningsidéer.

Sedan den 9 mars 2010 har forskningen administrerats av institutet för Ryssland och Östeuropa.

Närmare upplysningar: utrikesrådet, östavdelningens utvecklingspolitiske rådgivare Matti Kääriäinen, tfn 09 1605 6094, fornamn.efternamn@formin.fi, ambassadrådet Harri Kämäräinen, östavdelningen, tfn 09 1605 5604, fornamn.efternamn@formin.fi, i fråga om ramprogrammet för västra Balkan ambassadrådet Martti Eirola, Europaavdelningen, tfn 09 1605 6354, fornamn.efternamn@formin.fi
 

Detta dokument

Uppdaterat 20.5.2010

Takaisin ylös