Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde: 0295 16001
Kaikki yhteystiedot
Uutiset, 12.2.2013

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ovat tärkeä osa ulkoministeriön työtä

 

Euroopan neuvoston ministerikomitea antoi maaliskuussa 2010 suosituksensa toimista seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi (CM/Rec(2010)5). Euroopan neuvosto monitoroi parhaillaan suosituksen toimeenpanoa jäsenmaissa. Jäsenmaat, myös Suomi, antoivat vastauksensa Euroopan neuvostolle tammikuun loppuun mennessä. Monitoroinnin johtopäätökset tullaan esittelemään ministerikomitealle maaliskuun loppuun mennessä.

Euroopan neuvoston suositus v. 2010 toimista seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi kattaa lukuisia eri aihepiirejä, kuten viharikosten ehkäisyn, sananvapauden, yhdistymis- ja kokoontumisvapauden, yksityis- ja perhe-elämän kunnioituksen, työn ja koulutuksen, terveyspalvelut, asumisen ja urheilun.

Suomen vastaus EN:lle valmisteltiin keväällä 2011 tehtävänsä aloittaneessa poikkihallinnollisessa työryhmässä. Työryhmää veti ulkoasiainministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, ja lisäksi edustettuina olivat oikeusministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, tasa-arvovaltuutetun toimisto, poliisihallitus, pääesikunta, Seta ry ja Trasek ry. Työryhmässä mukana olleet järjestöt antoivat lisäksi oman lausuntonsa suosituksen toimeenpanosta Suomessa. Järjestöjen vastaus toimitettiin Euroopan neuvostolle Suomen vastauksen liitteenä.

Kaikki jäsenmaat antoivat vastauksensa EN:lle tammikuun loppuun mennessä ja monitoroinnin johtopäätökset tullaan esittelemään ministerikomitealle maaliskuun loppuun mennessä.

LHBTI-oikeudet ovat yksi Suomen ihmisoikeuspolitiikan prioriteeteista.Ulkoasiainministeriö teetti konsulttityönä vuonna 2012 selvityksen ulkoministeriön toimista LHBTI-oikeuksien edistämiseksi. Tavoitteena oli selvittää, mitä ulkoasiainministeriö on konkreettisesti tehnyt LHBTI-oikeuksien edistämiseksi, arvioida tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja antaa suosituksia työn jatkosta. Osana selvitystä ihmisoikeuspolitiikan yksikkö lähetti Suomen edustustoille kyselyn niiden aktiivisuudesta LHBTI-asioissa.

Selvityksessä tehtiin muun muassa seuraavanlaisia havaintoja:

 • Ulkoasiainministeriön toiminta LHBTI-ihmisoikeuksien eteen on ollut pääasiallisesti vaikuttamistyötä kansainvälisillä foorumeilla. Ministeriö on pyrkinyt nostamaan teemaa kansainvälisten järjestöjen agendalle sisällyttämällä sen omiin puheenvuoroihinsa, järjestämällä LHBTI-teemaisia sivutapahtumia yhteistyössä samanmielisten maiden kanssa, vaikuttamalla EU:n kantoihin, pyrkimällä sisällyttämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia päätöslauselmiin ja päätöksiin. Eri maiden LHBTI-ihmisoikeustilanteisiin on kiinnitetty huomiota muun muassa YK:n UPR-prosessissa. Ulkoministeriö on toiminut hyvin aktiivisesti LHBTI-ihmisoikeuksien edistämiseksi erityisesti Euroopan neuvostossa.
 • Ulkoasiainministeriö on tehnyt yhteistyötä suomalaisten LHBTI-kansalaisjärjestöjen kanssa monin eri tavoin. Ministeriö on ohjannut taloudellista tukea muutamille kansainvälisille järjestöille, jotka tekevät töitä LHBTI-ihmisoikeuksien parissa. Kehitysyhteispolitiikassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia on pidetty esillä etenkin seksuaali- ja lisääntymisterveyden- ja oikeuksien yhteydessä.
 • Suomen edustustojen toiminta LHBTI-ihmisoikeuksien puolustamiseksi on ollut hyvin erilaista. Useimmissa edustustoissa teema ei ole noussut mitenkään erityisesti esille, mutta toisaalta on kourallinen edustustoja, jotka ovat olleet hyvinkin aktiivisia LHBTI-ihmisoikeuksien edistämiseksi asemamaassaan. Tyypillisesti edustustot ovat toimineet LHBTI-ihmisoikeuksien puolesta EU:n tai muun samanmielisten maiden ryhmän kanssa yhteistyössä, esim. julkiset kannanotot Pride-tapahtumien puolesta. Jotkut edustustot ovat proaktiivisesti luoneet yhteyksiä paikallisiin LHBTI-toimijoihin ja tukeneet niiden toimintaa esimerkiksi paikallisen yhteistyön määrärahoin.
 • Ulkoasiainministeriön toiminta LHBTI-ihmisoikeuksien edistämiseksi on hyvää ja sen jatkamista pidetään tärkeänä. Toimintaan toivotaan jatkossa esimerkiksi konkreettisempia tavoitteita, enemmän ulkoasiainministeriön omia aloitteita ja vielä tiiviimpää yhteistyötä LHBTI-ihmisoikeusjärjestöjen ja -puolustajien kanssa. Myös edustustoille toivotaan näkyvämpää roolia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien puolustajina.”

 

Selvityksessä ulkoministeriölle annettiin seuraavanlaisia suosituksia:

 1. Ulkoasiainministeriön sisällä tulisi parantaa tietoisuutta LHBTI-ihmisoikeuksista ja kouluttaa työntekijöitä niistä (suurlähettiläspäivillä, KAVAKU-kursseilla ja ihmisoikeuksia koskevissa täydennyskoulutuksissa).
 1. Edustustoilla tulee olla näkyvämpi rooli LHBTI-ihmisoikeuksien edistämiseksi. Niitä tulee kannustaa ja auttaa LHBTI-ihmisoikeustyössä, esimerkiksi jakamalla joidenkin edustustojen hyviä käytäntöjä ja tiedottamalla myös siitä, mitä Suomessa tapahtuu LHBTI-ihmisoikeuksien osalta.
 1. Ulkoasiainministeriön LHBTI-ihmisoikeustyön aloitteellisuutta ja proaktiivisuutta tulee lisätä. Ministeriö voi järjestää esim. näkyvän kansainvälisen konferenssin Yogyakartan periaatteista (huomioiden niiden päivittämistarpeen). UM voi tehdä aloitteita LHBTI-ihmisoikeuksien sisällyttämiseksi multijärjestöjen agendoille.
 1. Ihmisoikeustavoitteiden lisäksi ministeriölle pitäisi olla konkreettisempi LHBTI-toimintaohjelma, jossa huomioidaan eri alueiden tilanteet ja niihin soveltuvat toimen.
 1. LHBTI-ihmisoikeuksien edistämistä kehitysyhteistyössä tulee erikseen vahvistaa. Ministeriö voisi järjestää seminaarin teemalla LHBTI-ihmisoikeudet kehitysyhteistyössä ja kouluttaa sekä kannustaa paitsi omia työntekijöitään myös suomalaisia kehitysyhteistyötoimijoita.
 1. Ulkoasiainministeriön tulee varata LHBTI-ihmisoikeustyölle riittävät resurssit. Painopiste, joka vaatii erityistä huomiota, edellyttää myös riittävät henkilöresurssit. Ministeriössä tulisi olla ainakin yksi työntekijä, jonka ensisijainen tehtävä on LHBTI-ihmisoikeudet. 
 1. Suomen edustuston tulee toimia LHBTI-ystäväryhmässä YK:ssa myös New Yorkissa.
 1. Ulkoasiainministeriön tulisi kiinnittää erityistä huomiota transihmisten ja intersukupuolisten ihmisoikeuksiin. Kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa tulisi olla erikseen eksplikoidut. tavoitteet myös transihmisten ja intersukupuolisten ihmisten oikeuksien edistämiseksi.
 1. Ulkoasiainministeriöllä tulisi suomalaisten LHBTI-järjestöjen lisäksi olla yhteistyösuhde myös kansainvälisten LHBTI-järjestöjen suomalaisedustajien sekä LHBTI-kysymysten tutkijoiden kanssa.
 1. Ulkoasiainministeriön tulee syventää yhteistyötä kansainvälisten LHBTI-ihmisoikeusjärjestöjen kanssa, yhteistyöhön voi kuulua tiedonvaihtoa, koulutusta ja tapahtumien järjestämistä. Ulkoasiainministeriön tulisi olla läsnä suurimmissa kansainvälisissä ja alueellisissa LHBTI-konferensseissa.  
 1. Ulkoasiainministeriön tulee kiinnittää huomiota niin Suomen kuin EU:n sisäisen ja ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuteen pitämällä LHBTI-ihmisoikeuksiin liittyviä velvoitteita esillä sekä ministeriöiden välisessä yhteistyössä että EU-yhteistyössä.
 1. Ministeriö voi jakaa kansainvälisissä yhteyksissään tietoa LHBTI-ihmisten ihmisoikeuksien ja elämän parantamiseksi Suomessa olevista hyvistä käytännöistä ja malleista esim. yhteistyöstä suomalaisten LHBTI-järjestöjen kanssa, tasa-arvovaltuutetun aloitteellisuudesta ja osaamisesta trans- ja intersukupuolisuusasioissa, Setan asiantuntija- ja vertaistukiyksikkö Transtukipisteen työstä transihmisten ja intersukupuolisten ihmisten ja heidän läheistensä tukemiseksi.
 1. LHBTI-ihmisoikeudet tulee valtavirtaistaa osaksi kaikkia ulkoasiainhallinnon sektoreita.

Liitteet:

pdfEuroopan neuvoston suosituksen CM/Rec(2012)5 Suomen seurantaraportti (pdf)

pdfJärjestöjen vastaus Suomen seurantaraportin liitteenä (pdf)

pdfSelvitystyö ulkoasiainministeriön toiminnasta LHBTI-ihmisoikeuksien edistämiseksi  (pdf)

pdfKerttu Tarjamon laatima LHBTI-pikaopas (pdf)

Päivitetty 21.2.2013

Takaisin ylös