Merikasarmi, PL 176, 00023 Valtioneuvosto
puh: 0295 350 000
Kaikki yhteystiedot | Saapumisohjeet

Suomen viranomaisten
valtuutuksen ja hyväksynnän hakeminen puhtaan kehityksen mekanismin hankkeille

Kioton sopimuksen artikla 12 mahdollistaa myös muiden kuin valtiollisten toimijoiden osallistumisen puhtaan kehityksen mekanismin hankkeisiin. Näin ollen myös suomalaisten, Kioton joustomekanismien käyttöä koskevan lain 109/2007 luvun 2 pykälän 5 mukaisten oikeushenkilöiden on mahdollista hakea ulkoasiainministeriöltä valtuutusta ja hyväksyntää puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeseen osallistumista varten.

Taustaa

Suomen valtion hyväksyntää ei välttämättä tarvita hankkeen rekisteröimiseksi CDM-hallintoneuvostossa, sillä hallintoneuvosto on päättänyt, että Kioton sopimuksen ratifioinut kehitysmaa voi rekisteröidä projektin yksipuolisesti. Sertifioitujen päästövähennysten eli CERien ostaja voi viedä päästövähennyksiä tililleen sen jälkeen, kun ostaja on rekisteröity CDM-hankkeen osanottajaksi. Jotta ostaja voidaan rekisteröidä osanottajaksi, täytyy ostajan saada kotimaaltaan (tai maalta, jonne aikoo CERit siirtää) hyväksyntä ja valtuutus. Hyväksynnän ja valtuutuksen osallistua puhtaan kehityksen mekanismiin antaa kunkin maan kansallinen CDM-viranomainen (DNA, Designated National Authority). Suomen kansallinen CDM-viranomainen on ulkoasiainministeriö.

Ehdot valtuuden ja hyväksynnän saamiseksi

Valtuutus osallistua puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeseen tai sellaisen valmisteluun annetaan hakemuksesta:

 1. päästökauppalaissa tarkoitetulle toiminnanharjoittajalle, jolla on voimassa oleva päästölupa; tai
 2. muulle oikeushenkilölle kuin 1 kohdassa tarkoitetulle toiminnanharjoittajalle, joka on vakavarainen, jolla on kotipaikka Suomessa ja jolla muutoinkin harkitaan olevan tosiasialliset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen Suomen kansainvälisten sitoutumusten mukaisesti.

Suomen valtion hyväksyntä puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeksi annetaan, mikäli:

 1. hakija on osallisena hankkeessa;
 2. hankkeen tuottamia päästöyksiköitä on tarkoitus kirjata hakijan kansallisessa rekisterissä olevalle päästöoikeustilille;
 3. hankkeen isäntävaltio on Kioton pöytäkirjan sopimuspuoli ja se on omasta puolestaan hyväksynyt hankkeen yhteistoteutus- ja puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeksi; sekä
 4. hanke tavoitteidensa ja suunnitellun toteutuksensa puolesta täyttää Kioton pöytäkirjassa, osapuolikokouksen päätöksissä ja päästökauppadirektiivin 11 b artiklan 6 kohdassa asetetut edellytykset ja sitä on muutoinkin pidettävä toteutuskelpoisena.

Hyväksyntää ei kuitenkaan anneta, jos hankkeen sisältö tai toteutustapa on Suomen hyväksymien kansainvälisen yhteistyön periaatteiden tai kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden vastainen tai hyvöksynnän antaminen olisi muutoin omiaan vahingoittamaan Suomen kansallista etua.

Valtuutuksen hakeminen

Oikeushenkilön, jonka tarkoituksena on osallistua puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeseen tai hankkeen valmisteluun, on haettava tätä koskevaa valtuutusta ulkoministeriölle osoitetulla kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot. Hakemuksessa on yksiköitävä hanke tai hankkeet, joihin valtuutusta haetaan. Yksilöinnistä on käytävä ilmi:

 1. hankkeen nimi ja hanketyyppi;
 2. isäntävaltio ja hankkeen sijainti;
 3. hankekehittäjän nimi ja yhteystiedot; ja
 4. jos hanke on vesivoimahanke, hankkeen kokonaisteho megawatteina,

Mikäli hakija ei ole päästökauppalaissa tarkoitettu toiminnanharjoittaja, jolla on voimassa oleva päästölupa, hakemukseen on liitettävä hakijan voimassaoleva kaupparekisteriote ja viimeisin hyväksytty tilinpäätös sekä mahdollinen muu selvitys hakijan tosiasiallisista mahdollisuuksista osallistua puhtaan kehityksen mekanismin hankkeisiin.

Hyväksyntä ja valtuutus voidaan hakea myös samanaikaisesti.

Hyväksyntäkirjeen (LoA, Letter of Approval) hakeminen

Oikeushenkilön on haettava hyväksyntää mekanismilain 7§:ssä tarkoitetulle puhtaan kehityksen mekanismin hankkeelle ulkoministeriölle osoitetulla kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksen liitteet:

Hakemukseen on liitettävä

 1. hanketta koskeva hankeasiakirja;
 2. validointikertomus;
 3. isäntävaltion antama hanketta koskeva hyväksymispäätös

Jos hanke on rekisteröity puhtaan kehityksen mekanismin hallintoneuvostossa, hakemuksessa on ilmoitettava hankkeen rekisteröintinumero.

Mikäli hanke on teholtaan yli 20 megawatin suuruinen vesivoimahanke, hakemukseen on liitettävä selvitys, josta käy ilmi, kuinka asiaa koskevat kansianväliset velvoitteet ja ohjeet on otettu huomioon hankkeessa.

Hyväksyntä ja valtuutus voidaan hakea myös samanaikaisesti.

Hakulomake ja ohjeet lomakkeen täyttöön

Hakulomaketta varten löytyy erillinen ohjeistus. Hakijan edustajalla, joka allekirjoittaa hakemuksen ja vakuutuksen, tulee olla tarvittavat allekirjoitusvaltuudet. Allekirjoitus voi olla myös sähköinen.

Word Lomakepohja

WordLomakeohjeistus

Hakemuksen palautus

Hakemus ja tarvittavat liitteet voi lähettää joko paperisessa tai sähköisessä muodossa.

Sähköpostiosoite:
keo-60@formin.fi; osoitekenttään tunnus "CDM-hyväksynnät ja valtuutukset

Postiosoite:
CDM-hyväksynnät ja valtuutukset
Kehityspolittiinen osasto /KEO-60
Ulkoministeriö
Katajanokanlaituri 3, Helsinki
(Postilokero 512, 00023 Valtioneuvosto)

Yli 20 MW vesivoimahankkeiden
hyväksymiskäsittelyä koskevat erityisvaatimukset

Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivin 2004/101/EY (eli niin kutsutun linkkidirektiivin) artiklan 11 b artiklan kohdassa 6 todetaan, että:

"yli 20 megawattia tuottavien vesivoimahankkeiden osalta jäsenvaltioiden on varmistettava tällaisia hankkeita hyväksyessään, että asiaankuuluvat kansianväliset perusteet ja ohjeet, maailman patokomission vuoden 2000 marraskuun raporttiin 'Dams and Development- A New Framework for Decision-Making' sisältyvät perusteet ja ohjeet mukaan luettuina"

EU:n jäsenmaat ovat aikaisemmin tulkinneet direktiiviä ja sen hakemusprosessille asettamia vaatimuksia eri tavoin, mikä on aiheuttanut epävarmuutta jäsenmaiden sekä markkinatoimijoiden keskuudessa. Komission johdolla joukko EU-maita on luonut harmonisoidun käytännön yli 20 MW-vesivoimahankkeiden LoA-käsittelylle. Myös Suomi käyttää hyväksymismenettelyssään hyväksi harmonisoitua mallia.

Toimijan, joka hakee Suomen valtion CDM-hyväksyntää yli 20 MW suuruiselle vesivoimahankkeelle, tulee toimittaa tavallisen hakemuslomakkeen lisäksi myös erillinen validoitu WCD-raportti. Raportin voi täyttää kuka tahansa siihen kykenevä toimija (hankekehittäjä, konsultti, hakija). Raportti täytyy validoida riippumattoman todentajan (DOE, Designated National Authority) toimesta. Luontevimmin raportin validointi käy itse hankkeen normaalin validoinnin yhdeydessä, mutta WCD-raportin validointi on mahdollista teettää myös erillään itse hankkeen validoinnista. Lopullisen päätöksen hankkeen hyväksymisestä puhtaan kehityksen mekanismin hankkeeksi Suomessa tekee ulkoministeriö.

Alla löytyvät  harmonisoidun mallin mukainen raportointipohja sekä ohjeistus.

pdfWCD-raportointipohja (pdf 72 Kt)

pdfWCD-raportointiohjeistus (pdf 55 Kt)

Valitusoikeus:

Ulkoasiainministeriön päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus voidaan tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tehtyjen päätösten yhteydessä lähetetään aina valitusosoitus, josta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Karoliina Anttonen
etunimi.sukunimi@formin.fi
puh. +358 9 160 56 033

Tarkastaja Elina Ruoho
etunimi.sukunimi@formin.fi
puh. +358 9 160 56 180

Hakumenettelyyn liittyvä lainsäädäntö:

Linkkidirektiivi suomeksi (pdf)

Linkkidirektiivi ruotsiksi (pdf)

Laki Kioton mekanismien käytöstä suomeksi

Laki Kioton mekanismien käytöstä ruotsiksi

Ulkoministeriön asetus puhtaan kehityksen mekanismin hankkeista suomeksi

Ulkoministeriön asetus puhtaan kehityksen mekanismin hankkeista ruotsiksi  

 

Takaisin ylös