Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
tel: +358 295 350 000
Alla kontaktuppgifter | Så hittar du till ministeriet
Resemeddelanden, 16.2.2016

Brunei: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Tryggt resmål, iaktta normal försiktighet. Muslimsk stat, respektera lokala seder. Sträng narkotikalagstiftning.

Aktuellt

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer. För resebeslut ansvarar alltid resenären själv. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för säkerheten för alla människor som vistas inom landets område. I nödsituationer ansvarar de lokala myndigheterna för eftersöknings- och räddningsuppdrag. Utrikesministeriet och Finlands utlandsbeskickningar undsätter finländare i enlighet med lagen om konsulära tjänster. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse=sv före resan, särskilt om du reser på egen hand. Man ska inte åka på utlandsresa utan en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera försäkringsvillkor och försäkringens giltighet före resan.

Allmänna säkerhetsläget

Det är i allmänhet tryggt att resa i Brunei. Resenärer bör ändå vara försiktiga och fästa särskild uppmärksamhet vid sin personliga säkerhet.

Polisens nödnummer är 993, ambulansnumret 991 och brandkåren 995.

Brottsligheten

Våldsbrott är ovanliga i landet och kriminaliteten låg. Småbrottslighet, såsom snatterier och fickstölder, förekommer sporadiskt, varför det är skäl att ta väl vara på sitt pass och eventuella värdeföremål. Om du förlorar ditt pass ska du anmäla det till den lokala polisen.

Brunei har vänstertrafik. Om du råkar i en trafikolycka i egenskap av förare skall du inte avlägsna dig från platsen innan polisen anländer.

Naturförhållanden

Brunei hör inte till något egentligt jordbävningsområde, men jordbävningar i närområdet kan ha återverkningar även på Brunei och jordbävningar under havet kan orsaka flodvågor.

Vid havet förekommer medusor, och om man bränner sig på en sådan måste man genast uppsöka läkare eftersom det kan vara synnerligen farligt.

Resenärer uppmanas att iaktta de lokala myndigheternas anvisningar i farliga situationer.

Hälsoläget

Det är dyrt och svårt att arrangera hemtransport vid sjukdoms- och dödsfall utan täckande reseförsäkring. Behandlingen påbörjas sällan utan bekräftelse av försäkringsbolaget eller förskottsbetalning.

Den lokala bashälsovården håller relativt hög standard, men i allvarliga fall måste man överväga att söka vård i t.ex. Singapore.

I Brunei förekommer denguefeber, som sprids av myggor.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som behövs. Du hittar information på följande webbplatser:

* Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
* Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
* Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Brunei har en sträng narkotikalagstiftning och i vissa fall kan dödsstraff utdelas. I Brunei tillämpas delvis sharialagen, som i vissa fall också kan omfatta ickemuslimska turister. Homosexualitet är ett brott i Brunei, och straffpåföljden kan vara upp till tio års fängelse eller böter.

Det är förbjudet att sälja alkohol i Brunei.

Brunei är ett muslimskt land. Resenärer bör iaktta lokala seder och undvika att klä sig avslöjande. Det är förbjudet att förtära alkohol på offentliga platser och i offentliga lokaler, likaså att äta eller dricka offentligt under fastan.

Brunei har infört en ny strafflag enligt vilken man för vissa brott kan dömas till hudud-staff i enlighet med sharia, till exempel amputation, stening eller piskrapp.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, såsom villkor för passets giltighet eller viseringsskyldigheter. Aktuella inresebestämmelser bör kontrolleras med mållandets myndigheter, till exempel med landets närmaste beskickning.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15711&contentlan=3&culture=sv-FI

Här hittar du information om inresetillstånd till Brunei: http://www.immigration.gov.bn/visiting.htm

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Kuala Lumpur

Wisma Chinese Chamber 5th floor
258 Jalan Ampang
50450 KUALA LUMPUR
MALAYSIA
+60 342 577 746
www.finland.org.my
www.facebook.com/pages/Kuala-Lumpur-Malaysia/Embassy-of-Finland-in-Kuala-Lumpur/153297034685560


Jour:
När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 16.2.2016

Takaisin ylös