Sjöekipaget, PB 176, 00023 Statsrådet, Finland
Växel: +358 295 16001
Alla kontaktuppgifter
Resemeddelanden, 24.5.2018

Australien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Australien är ett tryggt land för resenärer, men det är ändå bra att vara normalt försiktig.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Australien är ett tryggt land för resenärer men det är ändå bra att vara normalt försiktig, särskilt i storstäder och på turistorter.

Risken för terrorattacker i landet har ökat. Den allmänna terrorhotnivån har höjts till nivån "sannolik". Du hittar aktuell information om hotnivån på den australiensiska regeringens webbplats: https://www.nationalsecurity.gov.au/Securityandyourcommunity/Pages/National-Terrorism-Threat-Advisory-System.aspx

På badstränderna ska du absolut följa strandvakternas order. För din egen säkerhets skull är det bra att undvika obevakade stränder, på grund av havsströmmar och andra riskfaktorer.

De interna avstånden är långa. I synnerhet om du tänker dig till obebodda trakter är det bra att planera din rutt och tidtabell noggrant, och att informera ditt inkvarteringsställe om din beräknade ankomsttid.

Det allmänna nödnumret är 000.

Brottsligheten

Australien är ett tryggt resmål och samma regler gäller som alltid när man reser. Bland annat ska man inte lämna sina saker obevakade på badstränderna eller värdeföremål synliga i bilen.


Australiens federala polis: http://www.afp.gov.au/

Varje delstat har också en egen poliskår.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarna är i gott skick och kollektivtrafiken är pålitlig.

Naturförhållanden

Cykloner och översvämningar kan förekomma i norra Australien (Northern Territory och Queensland) särskilt i december-februari (cyclone season).

Skogsbränder är vanliga i november-februari.

Vi uppmanar resenärer att vara försiktiga och att skaffa de senaste upplysningarna om naturkatastrofer av de lokala myndigheterna. Via följande länk hittar du myndigheter indelade efter delstat: http://www.ga.gov.au/hazards/emergency-management/jurisdictional-emergency-management-links.html

Hälsoläget

Finland och Australien har en gällande ömsesidig hälsovårdsöverenskommelse. Systemet möjliggör första hjälpen och akut nödvändig sjukvård. Resenärer som blir intagna på sjukhus får tillbaka en del av betalda läkararvoden, laboratorieavgifter och dylikt från Medicaresystemets kontor.

I norra Queensland har denguefeber påträffats.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Australien har en mycket sträng narkotikalagstiftning och strikta karantänsbestämmelser. Det är i huvudsak förbjudet att föra in livsmedel och gränsbevakningsmyndigheterna bör underrättas till exempel om träföremål som förs in i landet.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Detta dokument

Uppdaterat 24.5.2018

Takaisin ylös